Base Type API — SQLAlchemy 2.0.0b1 documentation

From Get docs
Sqlalchemy/docs/latest/core/type api